نرم افزار انبارداری

[ ورود ]

جزئیات کالای تحویلی

نام تحویل گیرنده*
 
کالای تحویلی*
 
تعداد*
 
شماره رسید

فهرست رسیدهای تحویل شده

 شماره رسیدتحویل گیرندهتاریخ تحویل
انتخاب رسید10010اسلام طاهر دهرویه1402/02/19
انتخاب رسید10009محمد عشقی1402/02/18
انتخاب رسید10008سعید طبسی1401/12/23
انتخاب رسید10007محمد عشقی1401/11/03