نرم افزار انبارداری

[ ورود ]

جزئیات کالای تحویلی

نام تحویل گیرنده*
 
کالای تحویلی*
 
تعداد*
 
شماره رسید

فهرست رسیدهای تحویل شده