نرم افزار انبارداری

[ ورود ]

جزئیات کالای تحویلی

نام تحویل گیرنده*
 
کالای تحویلی*
 
تعداد*
 
شماره رسید

فهرست رسیدهای تحویل شده

 شماره رسیدتحویل گیرندهتاریخ تحویل
انتخاب رسید4محمد عشقی1401/02/15
انتخاب رسید3احمد فرهادیان1400/07/29
انتخاب رسید2احمد فرهادیان1400/07/20
انتخاب رسید1اسلام طاهر دهرویه1400/07/20