روز تشکیل : نام استاد : نام کلاس :
کلاس/ساعت8910111213141516171819
کلاس 1  فيزيك 2 دکتر تقی میرزایی 12-10هفته زوجریاضی عمومی 1 وحید رضا مرشدی 14-12هفته زوجاندیشه اسلامی ۱ محمدرضا طوسي 16-14هر هفتهاندیشه اسلامی ۱ محمدرضا طوسي 18-16هر هفتهمدار الکتریکی 1 حمید رضا قربانی 20-18هر هفته
کلاس 2زبان فنی سپيده تابان تراشکار 10-8هر هفته
زبان فنی سمانه شادمان 10-8هر هفته
مهندسي نرم افزار مهدی آقائی بنادکوکی 12-10هر هفتهحسابداری دولتی 2 محمد حسين احمدنيا 14-12هفته فردحسابداری دولتی 2 محمد حسين احمدنيا 16-14هر هفتهآئین زندگی- اندیشه 1 دکتر رمضان عباس پور مقدم 18-16هر هفتهتاريخ تحليلي صدر اسلام دکتر رمضان عباس پور مقدم 20-18هر هفته
کلاس 3  مبانی دیجیتال داود نوري 12-10هر هفتهاقتصاد 2 (کلان) دکترامير فرهاديان 14-12هفته فرداقتصاد 2 (کلان) دکترامير فرهاديان 16-14هر هفتهطراحی الگوریتم ها مسعود صمیمی 18-16هر هفتهطراحی الگوریتم ها مسعود صمیمی 20-18هر هفته
کلاس 4    فارسی علي رجبي 14-12هفته زوجفارسی علي رجبي 16-14هر هفتهالکترومغناطیس جعفر بوستان پور 18-16هفته فرد
مدارهای الکتریکی ۲ مجتبی اسحاق زاده 18-16هفته زوج
  
کلاس 5        حقوق مدنی 2 ابوالفضل قابل 18-16هر هفتهحقوق مدنی 2 حسين رحماني 20-18هر هفته
کلاس 6  مکانیک سیالات سيد سروش ساداتي فر 12-10هر هفتهماشین های الکتریکی ۲ مهدي دارابي 14-12هر هفتهمقاومت مصالح حامد فراستي 16-14هفته فرد
ماشین های الکتریکی ۲ مهدي دارابي 16-14هفته زوج
انقلاب اسلامي ايران علی کهن 18-16هر هفتهحقوق مدنی 3 ابوالفضل قابل 20-18هر هفته
کلاس 7تجزیه تحلیل سیستم ها الیاس مزروعی راد 10-8هر هفتهایستایی 1 حامد فراستي 12-10هر هفتهمقاومت مصالح 1 حامد فراستي 14-12هفته فرد
مکانیک خاک وپی سازی حامد فراستي 14-12هفته زوج
ریاضی کاربردی مرتضی حائری 16-14هر هفتهاندیشه اسلامی ۲ سعید رمزی 18-16هر هفتهاندیشه اسلامی ۲ سعید رمزی 20-18هر هفته
کلاس 8حسابداری دولتی 1 الهام بذرافشان 10-8هر هفتهحسابداری دولتی 1 الهام بذرافشان 12-10هفته فرد
حسابداری مالی الهام بذرافشان 12-10هفته زوج
حسابداری مالی الهام بذرافشان 14-12هر هفتهقواعد فقه 2 (جزایی) سيد محمد شمس 16-14هفته زوج
قواعد فقه 2 (جزایی) محمد کاظم عمارتي 16-14هفته فرد
فارسی مهدی جاويدي مستغني 18-16هر هفتهایمنی دربرق محمد ملک محمدی 20-18هفته زوج
کلاس 9  تحلیل مدارهای الکتریکی وحید احمدیان 12-10هر هفتهفيزيك 1 مسعود طاهری مقدم 14-12هر هفتهاستاتیک حامد فراستي 16-14هفته زوج
فيزيك 1 مسعود طاهری مقدم 16-14هفته فرد
حقوق تجارت مصطفي غفوريان نژاد 18-16هر هفته  
کلاس 10ریاضی عمومی ۲ وحید رضا مرشدی 10-8هر هفته    قواعد فقه 1 (مدنی) محمدرضا حائری زاده 16-14هفته زوج
قواعد فقه 1 (مدنی) محمدرضا حائری زاده 16-14هفته فرد
حقوق جزای عمومی 2 محمدرضا حائری زاده 18-16هر هفتههیدرولیک و نیوماتیک دکتر کريم علي اکبري 20-18هر هفته
کلاس 11  ریاضی پیش نیاز دانشگاهی علي کتابداري 12-10هر هفتهفارسی مهدی جاويدي مستغني 14-12هر هفتهفارسی مهدی جاويدي مستغني 16-14هفته زوج
فارسی مهدی جاويدي مستغني 16-14هفته فرد
    
کلاس 12مکانیک کاربردی دکتر تقی میرزایی 10-8هر هفته  ریاضی پیش نیاز دانشگاهی علي کتابداري 14-12هر هفته  حقوق جزای عمومی 3 عبدالکريم بني اسدي 18-16هر هفتهحقوق جزای عمومی 2 عبدالکريم بني اسدي 20-18هر هفته
کلاس 13        فیزیک کاربردی مرتضی حائری 18-16هر هفته  
کلاس 14      اندیشه اسلامی ۱ طیبه حسینی 16-14هر هفتهمدار الکتریکی 1 حمید رضا قربانی 18-16هفته زوج  
کلاس 15فیزیک مکانیک سلمه آزاد 10-8هر هفتهریاضی عمومی 1 وحید رضا مرشدی 12-10هر هفتهریاضی عمومی 1 وحید رضا مرشدی 14-12هفته فرد  برنامه سازی پیشرفته ۲ دکتر وحید کیانی 18-16هر هفتهانقلاب اسلامي علي روحاني قوچاني 20-18هر هفته
کلاس 16  ابزاردقیق درساخت وتولید دکتر احسان محمدزاده 12-10هر هفته    تکنولوژی انتقال قدرت معمولی دکتر کريم علي اکبري 18-16هر هفتهریزموج و آنتن جعفر بوستان پور 20-18هر هفته
کلاس 17    زبان تخصصی مرتضی حائری 14-12هر هفته  تفسیر موضوعی قرآن طیبه حسینی 18-16هر هفته  
آتلیه 1        طراحی معماری 1 محمدهادی عرفان 20-16هر هفته
آتلیه 2ترسیم فنی نجمه نبوي 12-8هر هفته    طراحی فنی ساختمان سعید طریقتی 20-16هر هفته
سایت 1    آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت ۱ دکتر مصطفی عیدیانی 15-12هر هفته کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری ناصر غلامحسيني 19-16هر هفته 
سایت 2    هوش مصنوعی مهدی آقائی بنادکوکی 14-12هر هفتهآزمایشگاه مهندسی نرم افزار مهدی آقائی بنادکوکی 16-14هر هفتهکارگاه برنامه نویسی متلب مهدی آقائی بنادکوکی 18-16هر هفتهبرنامه سازی پیشرفته ۲ دکتر وحید کیانی 20-18هر هفته
آزمایشگاه 1 (پردازنده هاي ديجيتال)سخت افزار کامپیوتر ۲ شیرزاد شهریاری 10-8هر هفته          
آزمایشگاه 3 (مدار فرمان)        کارگاه ماشین های الکتریکی و مدار فرمان محمد قربانی 18-16هر هفتهکارگاه ماشین های الکتریکی و مدار فرمان محمد قربانی 20-18هر هفته
آزمایشگاه 5 (الکترونيک ديجيتال)     آزمایشگاه الکترونیک عمومی هادي صباغي کندری 16-13هر هفتهآزمایشگاه الکترونیک عمومی هادي صباغي کندری 19-16هر هفته 
آزمایشگاه 6 (الکترونيک آنالوگ فرکانس پايين)    آز مدارهای الکتریکی وحید احمدیان 15-12هر هفته     
آزمایشگاه 9 (کارگاه کنترل صنعتی)کارگاه PLC احمد ساراني علي آبادي 10-8هر هفتهکارگاه PLC احمد ساراني علي آبادي 12-10هر هفته        
آزمایشگاه 10 (کنترل منطقی برنامه پذیر)    آزمایشگاه سنسورها و مبدلها دکتر احسان محمدزاده 15-12هر هفته     
آزمایشگاه 11 (کنترل خطی)       آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی هادی کشوری 18-15هر هفته  
آزمایشگاه 13 (آزمایشگاه مدارهای الکتریکی)    آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی علي منصوري پور 14-12هر هفته      
آزمایشگاه 14 (الکترونيک صنعتي)    از دیجیتال داود نوري 15-12هر هفتهاز دیجیتال داود نوري 18-15هر هفته  
آزمایشگاه 15 (آزمایشگاه ماشین های الکتریکی)          آز ماشین الکتریکی علی مومنی 21-18هر هفته
آزمایشگاه 16 (الکترونيک آنالوگ فرکانس بالا و مدار مخابراتي)  آزمایشگاه سیستم های مخابراتی محمد ملک محمدی 13-10هر هفتهآزمایشگاه سیستم های مخابراتی محمد ملک محمدی 16-13هر هفته