روز تشکیل : نام استاد : نام کلاس :
کلاس/ساعت8910111213141516171819
کلاس 1مبانی برق و الکترونیک هادي صباغي کندری 10-8هر هفتهآمار توصیفی سيده مريم مشيريان فراحي 12-10هر هفتهحقوق بین الملل خصوصی 1 حسين چرخ کار 14-12هفته زوج  تحليل مدارهاي الكترونيكي جلیل ذبیحی 18-16هر هفته  
کلاس 2نظریه زبان ها و ماشین ها مهدی آقائی بنادکوکی 10-8هر هفتهنظریه زبان ها و ماشین ها مهدی آقائی بنادکوکی 12-10هر هفتهالکترونیک صنعتی دکتر حامد ملااحمدیان 14-12هفته زوجحقوق بین الملل خصوصی 1 حسين چرخ کار 16-14هر هفتهکنترل کننده منطقی برنامه پذیر محمد تقي عباسي 18-16هفته فردحقوق تجارت 4 حسنعلي سجادي 20-18هر هفته
کلاس 3جبر خطي مهدی بخشی زاده 10-8هر هفته  آموزش واحد مشاوره 14-12هر هفتهالکترونیک 1 علی خرمی 16-14هر هفتهآموزش واحد مشاوره 18-16هر هفتهآموزش واحد مشاوره 20-18هر هفته
کلاس 4روش تحقیق سيده مريم مشيريان فراحي 10-8هفته فردروانشناسی فیزیولوژیک مهدي مدني فرد 12-10هر هفتهروانشناسی یادگیری علي رضا گل 14-12هر هفتهکنترل کننده منطقی برنامه پذیر محمد تقي عباسي 16-14هر هفتهانجمن علمی دوره صلاحیت اجرا 20-16هر هفته
کلاس 5ماشین آلات ساختمانی و راه سازی فرامرز فدايي 10-8هر هفته  روانشناسی فیزیولوژیک مهدي مدني فرد 14-12هر هفتهحقوق مدنی 3 ابوالفضل قابل 16-14هر هفتهحقوق بین الملل عمومی 2 حسين چرخ کار 18-16هر هفتهحقوق کار فاطمه خدايي 20-18هر هفته
کلاس 6روش تحقیق سپيده پورحيدري 10-8هفته فردروش تحقیق سپيده پورحيدري 12-10هر هفته  فارسی علي رجبي 16-14هر هفتهمحاسبات عددی حسن سلمانی 18-16هر هفتهریاضی کاربردی حسن سلمانی 20-18هر هفته
کلاس 7مدیریت مالی الهام بذرافشان 10-8هر هفتهحسابداری مالی الهام بذرافشان 12-10هفته زوج
مدیریت مالی الهام بذرافشان 12-10هفته فرد
حسابداری مالی الهام بذرافشان 14-12هر هفتهریاضی 2 خليل عرفاني 16-14هر هفتهحقوق مدنی 4 ابوالفضل قابل 18-16هر هفته  
کلاس 8ریاضی پیش نیاز دانشگاهی دکترامير فرهاديان 10-8هر هفتهزبان پیش نیاز دانشگاهی مژگان اشرف برجي 12-10هر هفتهمدار الکتریکی 2 دکتر علی کارساز 14-12هر هفتهحل تمرین اصول مخابراتی ملیحه براتی (حل تمرین) 16-14هر هفته  مبانی سیستم های قدرت سجاد احمدنيا 20-18هر هفته
کلاس 9آئین نامه ساختمانی حامد فراستي 10-8هر هفتهتحلیل مدارهای الکتریکی رضا نصيري پور 12-10هفته زوجمدیریت در نقشه برداری فرامرز فدايي 14-12هر هفتهزبان فنی دکتر علی کارساز 16-14هر هفتههیدرولیک وپنوماتیک سيد کاظم حسيني صالح 18-16هر هفته  
کلاس 10روشنایی فنی حسین باقرزاده 10-8هر هفتهروشنایی فنی حسین باقرزاده 12-10هر هفته  مباحث اساسی روانشناسی 1 علي رضا گل 16-14هر هفتهحقوق بین المللی عمومی1 حسنعلي سجادي 18-16هر هفتهحقوق جزای عمومی 1 عبدالکريم بني اسدي 20-18هر هفته
کلاس 11زبان تخصصی علی خرمی 10-8هفته زوجزبان تخصصی علی خرمی 12-10هر هفتهرياضي مهندسي علی خرمی 14-12هر هفته    مدیریت تولید ابوالفضل رحمانی 20-18هر هفته
کلاس 12ترمودینامیک امير صالح حبيبي خراساني 10-8هر هفتهمبانی الكترونیك مهدی برادران صفار 12-10هر هفته    مدیریت تولید ابوالفضل رحمانی 18-16هفته زوج  
کلاس 13الكترومغناطیس و امواج جعفر بوستان پور 10-8هر هفتهتحلیل سیستم انرژی 1 دکتر جاوید خراسانی 12-10هر هفته  مبانی شهرسازی و برنامه ریزی شهری فرامرز فدايي 16-14هر هفتهعملگرها محمد تقي عباسي 18-16هفته زوج
نقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه های کنترل منوچهر موسوي زاده يزدي 18-16هفته فرد
نقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه های کنترل منوچهر موسوي زاده يزدي 20-18هر هفته
کلاس 14آمار استنباطی سپيده پورحيدري 10-8هفته زوجمتره و برآورد سيد محمود مجيدي 12-10هر هفته هندسه ترسیمی انيس اسدي اردبيلي 16-13هر هفتهدینامیک علي صابري 18-16هر هفته  
کلاس 15خطوط انتقال مخابراتي صالح دادپور 10-8هر هفتهطراحی معماری و شهرسازی فرامرز فدايي 12-10هر هفته  مصالح ساختمانی و آزمایشگاه علي صابري 16-14هر هفتهمباحث ویژه دکترامير فرهاديان 19-16هر هفته 
کلاس 16نقشه برداری ساختمان فضه پورخاک 16-8هر هفتهآموزش واحد مشاوره 14-12هر هفته    
آتلیه 1درک و بیان معماری 2 فرزانه بي مکر 14-8هر هفتهآشنایی با مبانی نظری معماری و پروژه سعید طریقتی 16-14هر هفتهرسم فنی و نقشه کشی ساختمان سعید طریقتی 18-16هر هفته  
آتلیه 2ترسیم فنی الهه سادات موسوي سروینه باغی 12-8هر هفته    طراحی فنی ساختمان فرامرز فدايي 20-16هر هفته
سایت 1      کارگاه سیستم عامل ۲ اسلام طاهر دهرويه 16-14هر هفتهآزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی مریم سرایی 18-16هر هفتهبرنامه نویسی مبتنی بر وب مصطفی بصیرنژاد 20-18هر هفته
سایت 2      کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری سيد حميد التفاتي فاز 16-14هر هفتهکاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 محمدحسین مهدوی 18-16هر هفتهکاربرد کامپیوتر در حسابداری 3 محمدحسین مهدوی 20-18هفته زوج
آزمایشگاه 1 (پردازنده هاي ديجيتال)        برنامه نویسی مبتنی بر وب مصطفی بصیرنژاد 18-16هر هفته  
آزمایشگاه 2 (کارگاه برق و مدار فرمان)        کارگاه مدار فرمان محمد دادستان 18-16هر هفتهکارگاه مدار فرمان محمد دادستان 20-18هر هفته
آزمایشگاه 4 (الکترونيک ديجيتال)  کارگاه برق و الکترونیک هادي صباغي کندری 13-10هر هفتهکارگاه برق و الکترونیک هادي صباغي کندری 16-13هر هفتهکارگاه برق و الکترونیک هادي صباغي کندری 19-16هر هفته 
آزمایشگاه 5 (الکترونيک فرکانس پايين)  آزمایشگاه الکترونیک عمومی جلیل ذبیحی 13-10هر هفتهآزمایشگاه الکترونیک عمومی جلیل ذبیحی 16-13هر هفته    
آزمایشگاه 8 (کارگاه کنترل و سيستم هاي منطقي برنامه پذير)      از هیدرولیک و پنوماتیک سيد کاظم حسيني صالح 16-14هر هفته  از هیدرولیک و پنوماتیک سيد کاظم حسيني صالح 20-18هر هفته
آزمایشگاه 9 (مدارهاي الکتريکي)از دیجیتال داود نوري 11-8هر هفته آز مدارات مجتمع خطي مهدی برادران صفار 15-12هر هفته     
آزمایشگاه 10 (الکترونيک صنعتي)    آزمایشگاه الکترونیک صنعتی دکتر حامد ملااحمدیان 14-12هفته فردآزمایشگاه الکترونیک صنعتی دکتر حامد ملااحمدیان 16-14هر هفته    
آزمایشگاه 11 (ماشين هاي الکتريکي 1و2)       آز ماشین الکتریکی سجاد احمدنيا 18-15هر هفته  
آزمایشگاه 15 (کارگاه مکانيک)        کارگاه عیب یابی سیستماتیک خودرو دکتر کريم علي اکبري 20-16هفته فرد
سالن همایش     زبان فارسی علي رجبي 14-12هفته فرد  زبان فارسی علي رجبي 18-16هر هفته