روز تشکیل : نام استاد : نام کلاس :
کلاس/ساعت8910111213141516171819
کلاس 1کارگاه عیب یابی سیستماتیک خودرو مسعود جهانديده 12-8هر هفتهکارگاه عیب یابی سیستماتیک خودرو مسعود جهانديده 16-12هر هفته شبکه های کامپیوتری پیشرفته امیرحسین مهاجرزاده 20-17هر هفته
کلاس 2مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات مهدی آقائی بنادکوکی 10-8هر هفته کنترل محرکه های الکتریکی دکتر حامد ملااحمدیان 14-11هر هفتهطراحی لیلی نظری سرچشمه 17-14هر هفته کارگاه برق و الکترونیک سید محمد حمیدزاده 20-18هر هفته
کلاس 3تئوری جامع ماشین های الکتریکی دکتر حامد ملااحمدیان 11-8هر هفتهطراحی مبدل ها الکترونیک قدرت دکتر حامد ملااحمدیان 14-11هر هفتهسیگنال ها و سیستم ها علی خرمی 17-14هر هفتهاجرای سازه های بتنی حامد فراستي 19-17هفته فردریاضی ۲ خليل عرفاني 20-18هفته زوج
کلاس 4سیستمهای دیجیتال 2 (جبرانی) دکتر محسن عباسی 10-8هفته فرد
ریاضی مهندسی دکترهادی کشوری 10-8هفته زوج
 بهره برداری از سیستم های قدرت دکتر جاوید خراسانی 14-11هر هفتهسیستمهای کنترل دیجیتال وغیرخطی دکتر احسان محمدزاده 17-14هفته زوجسیستمهای کنترل دیجیتال وغیرخطی دکتر احسان محمدزاده 20-17هفته زوج
کلاس 5ریاضی عمومی 2 سمانه توکلیان 10-8هر هفتهمدارهای مخابراتی سامان رسولی فر 12-10هر هفتههیدرولیک و نیوماتیک دکتر کريم علي اکبري 14-12هر هفتهتحلیل سیستم انرژی 1 جواد حمیدی 16-14هفته زوجتحلیل سیستم انرژی 1 جواد حمیدی 18-16هر هفتهآمار و احتمالات مهندسی رضا خالصی 20-18هفته فرد
کلاس 6تکنولوژی انتقال قدرت اتوماتیک دکتر کريم علي اکبري 10-8هفته زوج
ریاضی عمومی مسعود حسيني 10-8هفته فرد
تکنولوژی سیستم های هدایت و کنترل خودرو دکتر کريم علي اکبري 12-10هر هفتهآمار و احتمالات سمانه گلستانی نژاد 14-12هر هفتهاصول ابزار دقیق نمودارگیری چاه محمد اشرفي 17-14هفته زوجاصول ابزار دقیق نمودارگیری چاه محمد اشرفي 20-17هفته زوج
کلاس 7تعمیر و نگهداری ساختمان فرامرز فدايي 10-8هر هفتهتجزیه و تحلیل سیستم ها دکتر علیرضا سیدین 12-10هر هفتهتجزیه و تحلیل سیستم ها دکتر علیرضا سیدین 14-12هفته زوج
سیستم دیجیتال 1 علی خرمی 14-12هفته فرد
الکترونیک صنعتی دکتر جاوید خراسانی 16-14هفته فردالكترونیك كاربردی محمد دهقان زاده 18-16هر هفتهجرم شناسی عباس عابدي 20-18هر هفته
کلاس 8ساختمان های فولادی ساره موحد زاده 11-8هر هفته مدار مجتمع خطی محمد دهقان زاده 14-12هر هفتهمدار مجتمع خطی محمد دهقان زاده 16-14هفته زوجمتون حقوقی به زبان خارجی محمدرضا حائری زاده 18-16هر هفته  
کلاس 9سیستم دیجیتال 2 دکتر محسن عباسی 10-8هفته فرد
ریاضی عمومی 1 سمانه گلستانی نژاد 10-8هفته زوج
ریاضی عمومی 1 سمانه گلستانی نژاد 12-10هر هفتهماشین های الکتریکی جواد حمیدی 14-12هر هفتهآئین نامه ساختمانی حامد فراستي 16-14هر هفتهمبانی برق و الکترونیک سید محمد حمیدزاده 18-16هر هفته  
کلاس 10الکترومغناطیس جعفر بوستان پور 10-8هفته فردنقشه برداری مسیر پیشرفته جعفر حسين پور 12-10هفته فردتجهیز و راه اندازی کارگاه فرامرز فدايي 14-12هر هفتهتکنولوژی انتقال قدرت معمولی دکتر کريم علي اکبري 16-14هر هفتهمعادلات ديفرانسيل علي کتابداري 18-16هفته فرد
برنامه سازی کامپیوتر محبوبه قاسمي 18-16هفته زوج
  
کلاس 11مبانی الكترونیك جلیل ذبیحی 10-8هر هفتهنقشه برداری کاربردی جعفر حسين پور 12-10هر هفتهالکترونیک عمومی جلیل ذبیحی 14-12هفته زوجمدارهاي الكتريكي 2 دکتر محسن عباسی 16-14هفته فردحسابداری پیشرفته 2 محمد حسینی 18-16هفته فردحسابداری پیشرفته 2 محمد حسینی 20-18هر هفته
کلاس 12فرایند های تصادفی/ریاضیات مهندسی پیشرفته دکتر علی کارساز 11-8هفته زوجریاضی عمومی محمد هاشم اعتمادزاده 12-10هر هفتهفرایند های تصادفی/ریاضیات مهندسی پیشرفته دکتر علی کارساز 14-11هفته زوجمدار الکتریکی 1 دکتر حامد ملااحمدیان 16-14هفته زوجحقوق جزای بین المللی سيد محمدجواد ساداتي 18-16هر هفته  
کلاس 13  ریاضی عمومی 2 سمانه توکلیان 12-10هفته فرد  مکانیک سیالات (جبرانی) مسعود دهقان 17-14هفته زوجمکانیک سیالات (جبرانی) مسعود دهقان 20-17هفته زوج
آتلیه 1مدیریت در نقشه برداری جعفر حسين پور 10-8هر هفتهمبانی هنرهای تجسمی فرامرز فدايي 12-10هر هفتهایمنی کارگاه فرامرز فدايي 14-12هر هفتهحقوق جزای اختصاصی 1 سيد محمد جواد ساداتي 16-14هر هفته اجزاء ساختمان حامد فراستي 19-17هفته زوج 
آتلیه 2تکنولوژی سوخت رسانی موتورهای دیزل دکتر کريم علي اکبري 10-8هر هفته    آئین دادرسی کیفری محسن جوانبخت دلويي 16-14هر هفتهکارگاه سوخت رسانی موتورهای بنزینی مسعود جهانديده 20-16هر هفته
سایت 1      آزمایشگاه تخصصی(روش های کامپیو دکتر مصطفی عیدیانی 17-14هر هفته   
سایت 2      برنامه سازي پيشرفته مصطفی بصیرنژاد 16-14هر هفتهبرنامه سازي پيشرفته مصطفی بصیرنژاد 18-16هر هفتهبرنامه سازي پيشرفته مصطفی بصیرنژاد 20-18هر هفته
آزمایشگاه 1 (پردازنده هاي ديجيتال)      برنامه سازی پیشرفته مصطفی بصیرنژاد 16-14هر هفتهکارگاه انتقال قدرت اتوماتیک حسين محمدي 20-16هر هفته
کارگاه 2 (مالتي پلکس و برق خودرو)        مبانی شهرسازی و برنامه ریزی شهری طيبه خسروي 18-16هر هفته  
آزمایشگاه 3 (سيستم هاي هدايت و کنترل خودرو)کارگاه تأسیسات الکتریکی مصطفي زارع 11-8هر هفتهکارگاه تأسیسات الکتریکی مصطفي زارع 14-11هر هفته  کارگاه مدار فرمان مصطفي زارع 20-16هر هفته
آزمایشگاه 5 (فيزيک و سيستم تلويزيون)  آزمایشگاه مبانی الکترونیک جلیل ذبیحی 12-10هر هفته        
آزمایشگاه 6 (کابل و سيم پيچي)        برنامه سازی پیشرفته مصطفی بصیرنژاد 18-16هر هفتهبرنامه سازی پیشرفته مصطفی بصیرنژاد 20-18هر هفته
کارگاه 7 (کنترل و سيستمهاي منطقي برنامه پذير)      کارگاه کابل مجيد پورحسين 18-14هر هفته  
کارگاه 8 (مدارهاي الکتريکي)        از هیدرولیک و پنوماتیک سيد کاظم حسيني صالح 18-16هر هفتهاز هیدرولیک و پنوماتیک سيد کاظم حسيني صالح 20-18هر هفته
آزمایشگاه 9 (الکترونيک صنعتي)کارگاه PLC احمد ساراني علي آبادي 12-8هر هفتهآز کنترل صنعتی احمد ساراني علي آبادي 14-12هر هفتهآز کنترل صنعتی احمد ساراني علي آبادي 16-14هفته زوج    
آزمایشگاه 12 (اتاق پروژه)کارگاه سیم پیچی 1 سید محمد حمیدزاده 12-8هر هفتهکارگاه سیم پیچی 1 سید محمد حمیدزاده 16-12هر هفته