روز تشکیل : نام استاد : نام کلاس :
کلاس/ساعت8910111213141516171819
کلاس 1تجزیه تحلیل سیستم ها الیاس مزروعی راد 10-8هفته فردفيزيك 2 دکتر تقی میرزایی 12-10هر هفته   فتوگرامتری مرتضی حائری 17-15هر هفته عملیات فتوگرامتری مرتضی حائری 20-18هر هفته
کلاس 2  مبانی برق و الکترونیک امیر امینیان 12-10هر هفتهخطوط انتقال مخابراتي محمدجواد عسگری طباطبایی 14-12هر هفته  اقتصاد مهندسی دکترامير فرهاديان 18-16هفته زوج  
کلاس 3معماری كامپیوتر داود نوري 10-8هر هفتهبررسی سیستم های قدرت ۱ دکتر جاوید خراسانی 12-10هر هفتهکنترل دیجیتال و غیر خطی دکتر علی کارساز 14-12هر هفته  اصول GIS مرتضی حائری 18-16هر هفتهمحاسبات عددی حسن سلمانی 20-18هر هفته
کلاس 4        آزمایشگاه پایگاه داده اسلام طاهر دهرويه 18-16هر هفته  
کلاس 6  آمار و احتمالات وحید رضا مرشدی 12-10هر هفتهآمار و احتمالات وحید رضا مرشدی 14-12هفته فرد      
کلاس 7رياضيات عمومي محمد هاشم اعتمادزاده 10-8هفته زوجریاضی عمومی محمد هاشم اعتمادزاده 12-10هر هفتهسیستم دیجیتال 1 سامان رسولی فر 14-12هفته زوجحسابرسی 1 سيد حميد التفاتي فاز 16-14هر هفتهحسابرسی 1 سيد حميد التفاتي فاز 18-16هفته زوجتعدیل و سرشکنی مرتضی حائری 21-18هر هفته
کلاس 8استاتیک حامد فراستي 10-8هفته فرداستاتیک حامد فراستي 12-10هر هفتهآشنایی با مهندسی برق دکتر محمد فهمیده 14-12هفته فردپژوهش عملیاتی1 دکتر حامد طاهرزاده 16-14هر هفتهپژوهش عملیاتی 2 دکتر حامد طاهرزاده 18-16هر هفته  
کلاس 9        ریاضی کاربردی حسن سلمانی 18-16هر هفتهماشین های الکتریکی احسان حسینی منش 20-18هر هفته
کلاس 10روشنایی فنی حسین باقرزاده 10-8هر هفته  فیزیك عمومی دکتر تقی میرزایی 14-12هر هفته      
کلاس 11      فارسی مهدی جاويدي مستغني 16-14هفته زوجفارسی مهدی جاويدي مستغني 18-16هر هفته  
کلاس 13          سرپرستی سازمانها سید امین موسوی 20-18هر هفته
کلاس 14      زبان ماشين و اسمبلي شیرزاد شهریاری 16-14هر هفتهزبان ماشين و اسمبلي شیرزاد شهریاری 18-16هفته زوج تعمیر و نگهداری ساختمان محمد حسن برازنده 21-19هر هفته
کلاس 15    آناتومی دکتر سيد محمد کازراني 14-12هر هفتهآناتومی دکتر سيد محمد کازراني 16-14هفته فردتجهیزات پست و نیروگاه منصور قربان زاده 18-16هر هفته  
کلاس 16      فیزیک الکتریسیته و مغناطیس دکتر تقی میرزایی 16-14هر هفته  مبانی مهندسی نرم افزار دکتر وحید کیانی 20-18هر هفته
کلاس 17    مدارهای منطقی مهدی حسین زاده 14-12هر هفته      
آتلیه 1        طراحی معماری 1 محمدهادی عرفان 20-16هر هفته
آتلیه 2درک و بیان معماری 2 بهناز پويا 11-8هر هفتهدرک و بیان معماری 2 بهناز پويا 14-11هر هفته طراحی معماری 1 فرشاد اصفهانی زاده 19-15هر هفته 
سایت 1  کاربرد رایانه در برق سعيد دشتبان 14-10هر هفته  کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری سيد حميد التفاتي فاز 18-16هفته فردکاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری سيد حميد التفاتي فاز 20-18هر هفته
سایت 2  آز-معماری کامپیوتر داود نوري 13-10هر هفته پایگاه داده ها اسلام طاهر دهرويه 16-14هر هفتهبرنامه سازی پیشرفته ۲ دکتر وحید کیانی 18-16هر هفته  
آزمایشگاه 1 (پردازنده هاي ديجيتال)      نرم افزار های كاربردی در الكترونیك علیرضا واردان 16-14هر هفتهنرم افزار های كاربردی در الكترونیك علیرضا واردان 18-16هر هفته  
آزمایشگاه 2 (فيزيک 1 و 2)      آزمایشگاه فیزیک 2 حامد علوي شهري 16-14هر هفته    
آزمایشگاه 3 (مدار فرمان)        کارگاه مدار فرمان محمد دادستان 18-16هر هفتهکارگاه مدار فرمان محمد دادستان 20-18هر هفته
آزمایشگاه 5 (الکترونيک ديجيتال)آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی عباس مرویان 10-8هر هفته    آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی علي منصوري پور 17-14هر هفته   
آزمایشگاه 6 (الکترونيک آنالوگ فرکانس پايين)    کارگاه برق و الکترونیک امیر امینیان 16-12هر هفتهکارگاه برق و الکترونیک امیر امینیان 20-16هر هفته
آزمایشگاه 8 (کارگاه کابل)    کارگاه شبکه هوایی مجيد پورحسين 14-12هر هفتهکارگاه شبکه هوایی مجيد پورحسين 16-14هر هفته    
آزمایشگاه 12 (کارگاه سیم پیچی)  کارگاه سیم پیچی 2 حسین باقرزاده 12-10هر هفتهکارگاه سیم پیچی 2 حسین باقرزاده 14-12هر هفتهکارگاه سیم پیچی 2 حسین باقرزاده 18-14هر هفته  
آزمایشگاه 13 (آزمایشگاه مدارهای الکتریکی)  آز-مدارهاي الكتريكي عباس مرویان 12-10هر هفته        
آزمایشگاه 14 (الکترونيک صنعتي)      از دیجیتال داود نوري 17-14هر هفتهآزمایشگاه مدارهای دیجیتال داود نوري 19-16هر هفته 
آزمایشگاه 15 (آزمایشگاه ماشین های الکتریکی)آز ماشین الکتریکی 1 دکتر جاوید خراسانی 10-8هر هفته     آزمایشگاه ماشین های الکتریکی سجاد احمدنيا 18-15هر هفتهآز ماشین الکتریکی سجاد احمدنيا 21-18هر هفته
آزمایشگاه 16 (الکترونيک آنالوگ فرکانس بالا و مدار مخابراتي)   آزمایشگاه سیستم های مخابراتی محمد ملک محمدی 14-11هر هفته      
سالن همایش زبان تخصصی دکتر علی کارساز 10-8هفته زوج