روز تشکیل : نام استاد : نام کلاس :
کلاس/ساعت8910111213141516171819
مجازی تربیت بدنی برادران    تربیت بدنی کمال هوشیار 14-12هر هفتهتربیت بدنی ۲ کمال هوشیار 15-13هر هفته     
کلاس 1  فیزیک حرارت سيد کاظم حسيني صالح 12-10هر هفتهآمار و احتمالات وحید رضا مرشدی 14-12هفته زوجشبکه های مخابراتی شیرزاد شهریاری 16-14هر هفتهانقلاب اسلامي ايران علي روحاني قوچاني 18-16هر هفتهتاریخ تحلیلی اسلام علي روحاني قوچاني 20-18هر هفته
کلاس 2فیزیک مکانیک فرزانه فرخزاد 10-8هر هفتهفیزیک حرارت فرزانه فرخزاد 12-10هر هفتهروانسنجی دکتر زهرا خوشنويسان 14-12هر هفتهاندیشه اسلامی ۱ محمدرضا طوسي 16-14هر هفته  مکانیک سیالات و هیدرولیک امير حسين اميريان 20-18هر هفته
کلاس 3فیزیک مکانیک سيد کاظم حسيني صالح 10-8هر هفتهحقوق تجارت طاهره قوانلو 12-10هر هفتهروش پژوهش و ارائه شیرزاد شهریاری 14-12هر هفتهاندیشه اسلامی ۱ دکتر رمضان عباس پور مقدم 16-14هر هفتهحقوق بین الملل عمومی 3 پيمان روشنايي 18-16هر هفتهحقوق بین الملل عمومی 3 پيمان روشنايي 20-18هر هفته
کلاس 4  آسیب شناسی روانی 1 جواد بهادرخان 12-10هر هفته  سنسورها و مبدلها دکتر احسان محمدزاده 16-14هفته فرد
اقتصاد 2 (کلان) دکترامير فرهاديان 16-14هفته زوج
دوره صلاحیت اجرا دوره صلاحیت اجرا 20-16هر هفته
کلاس 5    آناتومی دکتر سيد محمد کازراني 14-12هفته فردحقوق تجارت 3 فاطمه خدايي 16-14هر هفته  آیین دادرسی مدنی1 محمد مشتاقي 20-18هر هفته
کلاس 6ریاضی عمومی 2 وحید رضا مرشدی 10-8هر هفتهسیستم دیجیتال 1 دکتر محمد فهمیده 12-10هر هفتهالکترونیک 2 دکتر محمد فهمیده 14-12هر هفتهآمار و احتمالات وحید رضا مرشدی 16-14هر هفتهاجرای احکام مدنی محمد مشتاقي 18-16هر هفته  
کلاس 7حل تمرین ریاضی مهندسی ابوالفضل کلاسیان 10-8هر هفتهتحلیل مدارهای الكتریكی رضا نصيري پور 12-10هر هفتهسیگنال و سیستم دکتر احسان محمدزاده 14-12هفته فردآئین دادرسی کیفری 2 محمد کاظم عمارتي 15-14هفته زوج آیین دادرسی مدنی 3 محمدرضا مشهدي 18-16هر هفتهکنترل صنعتی احمد ساراني علي آبادي 20-18هر هفته
کلاس 8زبان پیش نیاز دانشگاهی مژگان اشرف برجي 10-8هر هفتهحسابداری پیشرفته 1 محمد حسين احمدنيا 12-10هر هفتهحسابداری پیشرفته 1 محمد حسين احمدنيا 14-12هفته فردنحوه اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان امير حسين اميريان 16-14هر هفتهنحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان امير حسين اميريان 18-16هر هفته  
کلاس 9  ریاضی عمومی 1 وحید رضا مرشدی 12-10هر هفتهمتره و برآورد امير حسين اميريان 14-12هر هفتهاصول GIS محمدفاروق مشهور 16-14هر هفتهتکنولوژی انتقال قدرت اتوماتیک دکتر کريم علي اکبري 18-16هفته زوج
تکنولوژی سوخت رسانی موتورهای دیزل دکتر کريم علي اکبري 18-16هفته فرد
اندیشه اسلامی ۱ دکتر رمضان عباس پور مقدم 20-18هر هفته
کلاس 10مبانی دیجیتال داود نوري 10-8هر هفتهریاضی مهندسی دکترهادی کشوری 12-10هر هفتهفارسی مهدی جاويدي مستغني 14-12هفته زوج
ریاضی عمومی 1 وحید رضا مرشدی 14-12هفته فرد
فارسی مهدی جاويدي مستغني 16-14هر هفتهحقوق تجارت 2 فاطمه خدايي 18-16هر هفتهآیین دادرسی مدنی 3 محمدرضا مشهدي 20-18هر هفته
کلاس 11  روانسنجی دکتر زهرا خوشنويسان 12-10هر هفتهروشنایی فنی حسین باقرزاده 14-12هر هفتهآمار و احتمالات مهندسی رضا خالصی 16-14هفته زوجآئين زندگي احسان مرادنژاد 18-16هر هفتهآئين زندگي احسان مرادنژاد 20-18هر هفته
کلاس 12  الکترونیک عمومی علی خرمی 12-10هر هفتهترمودینامیک عبدالمجيد کلاه چيان تبریزی 14-12هر هفتهاندیشه اسلامی ۱ علي بنکدار 16-14هر هفتهاندیشه اسلامی ۱ علي بنکدار 18-16هر هفتهحقوق بشر در اسلام ناصر ميرزايي 20-18هر هفته
کلاس 13    تحلیل سیستم انرژی 1 دکتر جاوید خراسانی 14-12هفته زوجروانشناسی سالمندی هدي مقدم 16-14هر هفتهروانشناسی سالمندی هدي مقدم 18-16هر هفتهتکنولوژی سیستم های هدایت و کنترل خودرو دکتر کريم علي اکبري 20-18هر هفته
کلاس 14ریزپردازنده و زبان اسمبلی شیرزاد شهریاری 10-8هفته زوجریزپردازنده و زبان اسمبلی شیرزاد شهریاری 12-10هر هفتهاقتصاد 2 (کلان) دکترامير فرهاديان 14-12هر هفتهشبیه سازی کامپیوتری مهدی آقائی بنادکوکی 16-14هر هفتهطراحی معماری و شهرسازی محمد يحيي ظفري سنگ آتش 18-16هر هفته  
کلاس 15  نقشه برداری کاربردی جعفر حسين پور 12-10هفته زوج
نقشه برداری کاربردی جعفر حسين پور 12-10هفته فرد
  آسیب شناسی روانی 1 جواد بهادرخان 16-14هر هفته    
کلاس 16    آمار استنباطی علی عرفانی سیار(حل تمرین) 14-12هر هفته      
آتلیه 1طراحی معماری 1 فرزانه بي مکر 9-8هر هفتهطراحی معماری 1 فرزانه بي مکر 11-9هر هفته    طراحی معماری 1 محمدهادی عرفان 18-15هر هفته  
آتلیه 2      تنظیم شرایط محیطی (1) لیلی نظری سرچشمه 15-14هر هفتهتنظیم شرایط محیطی (1) لیلی نظری سرچشمه 17-15هر هفتهترسیم فنی فرامرز فدايي 20-16هر هفته
سایت 1  آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت ۱ دکتر مصطفی عیدیانی 12-10هر هفتهآزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت ۱ دکتر مصطفی عیدیانی 14-12هفته زوج  شبیه سازی کامپیوتری مهدی آقائی بنادکوکی 18-16هر هفتهکاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری سيد حميد التفاتي فاز 20-18هفته فرد
سایت 2کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری فرامرز فدايي 13-8هر هفتهنقشه کشی با رایانه سعيد قاسمي اردغاني 16-12هر هفتهنقشه کشی با رایانه سعيد قاسمي اردغاني 20-16هر هفته
سایت 3 (ارشد)نقشه کشی با رایانه سعيد قاسمي اردغاني 12-8هر هفته    کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری سيد حميد التفاتي فاز 18-16هر هفته  
کارگاه 2 (برق و مدار فرمان)        کارگاه ماشین های الکتریکی و مدار فرمان نويد درافشان 20-16هر هفته
آزمایشگاه 5 (الکترونيک فرکانس پايين)     آزمایشگاه مبانی الکترونیک محبوبه قاسمي 16-13هر هفته    
کارگاه 7 (کابل و سيم پيچي 1و2)      کارگاه سیم پیچی 2 حسین باقرزاده 18-14هر هفته  
آزمایشگاه 9 (مدارهاي الکتريکي)  از دیجیتال داود نوري 13-10هر هفتهاز دیجیتال داود نوري 16-13هر هفته    
آزمایشگاه 10 (الکترونيک صنعتي)  از الکترونیک صنعتی دکتر حامد ملااحمدیان 13-10هر هفته       
آزمایشگاه 11 (ماشين هاي الکتريکي 1و2)       آزمایشگاه ماشین های الکتریکی محمد دادستان 18-15هر هفته  
کارگاه 17 (نقشه برداري)نقشه برداری مسیر پیشرفته جعفر حسين پور 10-8هر هفته          
کارگاه 18 (برق خودرو)کارگاه مالتی پلکس امين رضايي 12-8هر هفتهکارگاه مالتی پلکس امين رضايي 16-12هر هفته    
سالن همایش         آئین زندگی محمد بهزاد 18-16هر هفتهآئين زندگي محمد بهزاد 20-18هر هفته