روز تشکیل : نام استاد : نام کلاس :
کلاس/ساعت8910111213141516171819
مجازی تربیت بدنی برادران    تربیت بدنی کمال هوشیار 14-12هر هفتهتربیت بدنی کمال هوشیار 16-14هر هفته    
کلاس 1مکانیک سیالات عبدالمجيد کلاه چيان تبریزی 10-8هر هفتهترمودینامیک عبدالمجيد کلاه چيان تبریزی 12-10هر هفتهرياضي 1 خليل عرفاني 14-12هفته زوجبرنامه نویسی کامپیوتر عليرضا عربشاهي 16-14هر هفتهآیین دادرسی مدنی 2 محمدرضا مشهدي 18-16هر هفتهادله اثبات دعوي علي فتوحي راد 20-18هر هفته
کلاس 2آمار و احتمالات مهندسي سمانه گلستانی نژاد 10-8هر هفتهریاضی عمومی 2 وحید رضا مرشدی 12-10هر هفتهمعادلات دیفرانسیل وحید رضا مرشدی 14-12هر هفتهکلیات حقوق جزا دکتررضا هاديزاده 16-14هفته زوج
کلیات حقوق جزا دکتررضا هاديزاده 16-14هفته فرد
 شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی سیدامیرحسین بحرینی 20-17هر هفته
کلاس 3دستور و نگارش 1 عاطفه سبحاني 10-8هر هفتهروانشناسی مشاوره خانواده محمد غلامي 12-10هر هفتهروانشناسی مشاوره خانواده محمد غلامي 14-12هر هفتهروانشناسی صنعتی و سازمانی محمد حسن نژاد 16-14هر هفتهروانشناسی اخلاق اکرم شاهد 18-16هر هفتهروانشناسی اخلاق اکرم شاهد 20-18هر هفته
کلاس 4قالب و قالب بندی امير حسين اميريان 10-8هر هفتهروانشناسی اجتماعی کاربردی دکتر سپيده پورحيدري 12-10هر هفتهروانشناسی اجتماعی کاربردی دکتر سپيده پورحيدري 14-12هر هفتهفلسفه حقوق طاهره قوانلو 16-14هر هفتهنکات اجرایی سازه های بتن مسلح دوره صلاحیت اجرا 20-16هر هفته
کلاس 5روانشناسی دین مصطفي رشيد 10-8هر هفتهمعادلات ديفرانسيل سمانه گلستانی نژاد 12-10هر هفتهحقوق تطبيقي دکترعلي محمديان 14-12هر هفتهروانشناسی دین مصطفي رشيد 16-14هر هفتهزبان خارجه مينا رشدي 18-16هر هفتهاندیشه اسلامی ۲ علی حسینی 20-18هر هفته
کلاس 6زبان فنی شیرزاد شهریاری 10-8هر هفتهحقوق جزای عمومی 2 طاهره قوانلو 12-10هر هفتهرياضي پيش دانشگاهي دکترامير فرهاديان 14-12هر هفتهرياضي 1 خليل عرفاني 16-14هر هفتهمتون فقه 3 دکترعلي محمديان 18-16هر هفتهمعادلات دیفرانسیل علي کتابداري 20-18هر هفته
کلاس 7حقوق اساسی 1 کاظم خسروي 10-8هر هفتهگفت و شنود 1 دکتر زينب کافي 12-10هر هفتهخواندن و درک مفاهيم 1 مينا رشدي 14-12هر هفتهحقوق تطبيقي دکترعلي محمديان 16-14هر هفتهفارسي علي رجبي 18-16هفته زوج
فارسی علي رجبي 18-16هفته فرد
تکنولوژی مالتی پلکس امين رضايي 20-18هفته فرد
زبان خارجه مينا رشدي 20-18هفته زوج
کلاس 8رياضي پيش دانشگاهي دکترامير فرهاديان 10-8هر هفتهحسابداری پیشرفته 1 محمد حسين احمدنيا 12-10هر هفتهطراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه جواد حمیدی 14-12هفته زوج
ماشین های الکتریکی ۲ جواد حمیدی 14-12هفته فرد
سیستم های تلویزیون صادق فرزانه 16-14هر هفتهآئين زندگي ابوالقاسم دستوراني 18-16هر هفتهحقوق مدنی 6 (عقود معین الف) محمدرضا مشهدي 21-18هر هفته
کلاس 9  مقدمه علم حقوق دکتر محمدرضا حائری زاده 12-10هر هفتهسیستم عامل ۲ سيده مژگان رحمتي نيا 14-12هر هفتهفنون يادگيري زبان انگليسي مينا رشدي 16-14هر هفتهروانشناسی صنعتی و سازمانی محمد حسن نژاد 18-16هر هفتهمباحث ويژه 3 دکتراحمد رضا منتظر القائم 20-17هر هفته
کلاس 10ریاضی مهندسی دکترهادی کشوری 10-8هر هفتهزبان پيش دانشگاهي مژگان اشرف برجي 12-10هر هفتهکاربرد میکروکنترلرها دکتر علی کارساز 14-12هر هفتهحقوق اساسی 3 حسن رنگاني 16-14هر هفتهحقوق جزای عمومی 1 دکتررضا هاديزاده 18-16هر هفتهآئين زندگي ابوالقاسم دستوراني 20-18هر هفته
کلاس 11عایق ها و فشار قوی جواد حمیدی 10-8هر هفتهطراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه جواد حمیدی 12-10هر هفتهرياضي مهندسي علی خرمی 14-12هر هفتهحسابداری میانه سيد احمد سيدي 16-14هر هفتهحسابداری میانه سيد احمد سيدي 18-16هر هفتهمباحث جاری در حسابداری سيد احمد سيدي 20-18هر هفته
کلاس 12آمار و احتمالات مهندسی وحید رضا مرشدی 10-8هر هفتهروانشناسی تجربی دکتر زهرا خوشنويسان 12-10هفته زوجمعادلات ديفرانسيل علي کتابداري 14-12هر هفتهروانشناسی تجربی دکتر زهرا خوشنويسان 16-14هفته فردریاضی ۲ خليل عرفاني 18-16هر هفتهمبانی سیستم های قدرت سجاد احمدنيا 20-18هر هفته
کلاس 13  شبکه کامپیوتری شیرزاد شهریاری 12-10هر هفتهفلسفه حقوق طاهره قوانلو 14-12هر هفتهمدارهای الکتریکی ۲ دکتر محسن عباسی 16-14هر هفتهحقوق مدنی 5 (خانواده) حسن رنگاني 18-16هر هفتهحقوق اساسی 1 حسن رنگاني 20-18هر هفته
کلاس 14حسابداری پیشرفته 1 محمد حسين احمدنيا 10-8هفته زوجزبان فنی آتوسا قناد 12-10هر هفتهحقوق جزای عمومی 1 دکتررضا هاديزاده 14-12هر هفتهزمین شناسی مهندسی فضه پورخاک 16-14هر هفتهزبان عمومی تکتم عابدي نسب 18-16هر هفتهزبان عمومی تکتم عابدي نسب 20-18هفته زوج
کلاس 15    روانشناسی تجربی دکتر زهرا خوشنويسان 14-12هر هفتهتعدیل و سرشکنی پوريا بخته 16-14هر هفته  رياضي گسسته مسعود صمیمی 20-18هر هفته
آتلیه 1 آشنایی با معماری اسلامی (1) نجمه نبوي 12-9هر هفتهایستایی 1 امير حسين اميريان 14-12هر هفتهکنترل مدرن دکترهادی کشوری 17-14هر هفتهسیستم های كنترل خطی دکتر احسان محمدزاده 20-17هر هفته
آتلیه 2  مکانیک سیالات و هیدرولیک ساره موحد زاده 13-10هر هفته تولید صنعتی ساختمان فرامرز فدايي 16-14هر هفتهنقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه های کنترل پوريا بخته 18-16هر هفتهژئودزی و محاسبات پوريا بخته 20-18هر هفته
سایت 1کارگاه مبانی کامپیوتر سيده مژگان رحمتي نيا 10-8هر هفتهکارگاه مبانی کامپیوتر سيده مژگان رحمتي نيا 12-10هر هفته  کارگاه سیستم عامل ۲ سيده مژگان رحمتي نيا 16-14هر هفتهساختمان داده ها سيده مژگان رحمتي نيا 18-16هر هفتهساختمان داده ها سيده مژگان رحمتي نيا 20-18هر هفته
سایت 2    کنترل مدرن میلاد سبزه بان(حل تمرین) 14-12هر هفتهگرافیک کامپیوتری مریم سرایی 16-14هر هفتهگرافیک کامپیوتری مریم سرایی 18-16هر هفته  
آزمایشگاه 1 (پردازنده هاي ديجيتال)آزمایشگاه میکروپروسسور و میکرو دکتر علی کارساز 11-8هر هفته   سیستم های توزیع شده مهدی آقائی بنادکوکی 17-14هر هفته   
آزمایشگاه 3 (سيستم هاي هدايت و کنترل خودرو)    کارگاه سیستم های هدایت و کنترل خودرو محمد مصدقيان بهره 15-12هر هفتهفقه عبادي دکتر رمضان عباس پور مقدم 16-14هر هفتهکارگاه سیستم های هدایت و کنترل خودرو محمد مصدقيان بهره 18-15هر هفته  
آزمایشگاه 4 (برق و مدار فرمان)    کارگاه انتقال قدرت معمولی حسين محمدي 16-12هر هفتهنحو 2 دکتر رمضان عباس پور مقدم 18-16هر هفته  
آزمایشگاه 5 (فيزيک و سيستم تلويزيون)        کارگاه تعمیرات تلویزیون صادق فرزانه 20-16هر هفته
کارگاه 8 (مدارهاي الکتريکي)      آزمایشگاه الکترونیک عمومی جلیل ذبیحی 17-14هر هفتهآزمایشگاه الکترونیک عمومی جلیل ذبیحی 20-17هر هفته
آزمایشگاه 9 (الکترونيک صنعتي)از الکترونیک صنعتی دکتر جاوید خراسانی 11-8هر هفته   آز الکترونیک صنعتی جواد حمیدی 16-14هر هفته    
آزمایشگاه 10 (ماشين هاي الکتريکي)       آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 2 سجاد احمدنيا 18-15هر هفته  
آزمایشگاه 11 (الکترونيک آنالوگ فرکانس بالا و مدار مخابراتي)از دیجیتال دکتر محسن عباسی 10-8هر هفتهاز دیجیتال دکتر محسن عباسی 12-10هر هفتهاز دیجیتال دکتر محسن عباسی 14-12هر هفته      
کارگاه 15 (مولد،عيب يابي و سوخت رساني خودرو)کارگاه مولد قدرت امير کريمان مقدم 12-8هر هفتهکارگاه مولد قدرت امير کريمان مقدم 16-12هر هفتهکارگاه مولد قدرت امير کريمان مقدم 20-16هر هفته
سالن همایش     الکترونیک عمومی جلیل ذبیحی 14-12هر هفتهفارسي علي رجبي 16-14هر هفتهنکات اجرایی سازه های بتن مسلح دوره صلاحیت اجرا 20-16هر هفته
اتاق کنفرانس         روانشناسی فیزیولوژیک علي اعظم رجبيان 18-16هر هفته